Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger 2023

Stortinget har vedtatt åpenhetsloven, som gjelder fra 1.juli 2022. Loven gjelder i Norge og Europa. Åpenhetsloven skal sikre at selskaper får oversikt over hvilken risiko de kan utgjøre for arbeidstakere i leverandørkjeder. Formålet med åpenhetsloven er å gjøre arbeidsforholdene for arbeidstakere bedre.

Loven pålegger selskaper å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre informasjon. Du som forbruker, næringsdrivende eller privatperson kan nå be om å få informasjon om virksomheters arbeid med hvordan virksomheten håndterer risikoen for menneskerettighetsbrudd.

Dette gjør vi i dag

Dipl.ing. Houm AS er opptatt av anstendige arbeidsforhold og at ivaretakelse av miljøet ivaretas gjennom hele vår forsyningskjede. Vi gjør dette ved å bruke og overholde gjeldende forskrifter. Det er viktig for oss at våre leverandører også aksepterer prinsippene og verdiene i våre etiske retningslinjer.

Vi etterspør etiske retningslinjer fra alle nye og eksisterende leverandører av produkter vi selger. Hvis de ikke har dette, ber vi om at de signerer dokumentet: "Etiske retningslinjer for leverandører til Dipl.ing. Houm AS". Vi forventer at våre samarbeidspartnere etterlever kravene i dette.

Fremover skal vi

Ved evaluering av leverandører og inngåelse av nye avtaler med leverandører må det gjennomføres en risikovurdering av det aktuelle selskapet og produksjonslandet. På denne måten vil vi kunne få et klarere bilde og avdekke eventuell høy risiko for risikofylte arbeidsforhold, før vi inngår avtaler med nye leverandører.

Dersom vi avdekker eller ser at det er stor sannsynlighet for uanstendige arbeidsforhold og brudd på menneskerettighetene, med potensielle eller eksisterende leverandører, vil vi vurdere vårt videre samarbeid.

FNs bærekraftsmål

Når det gjelder sosiale forhold og bærekraft, er like muligheter for utdanning, sikkerhet, mat og medisin nøkkelfaktorer. Åpenhetsloven vil forhåpentligvis bidra til å gjøre arbeidsplasser tryggere for arbeidstakere. Fremover vil vi også bruke en risikomatrise for å følge opp FNs bærekraftsmål i egen organisasjon, knyttet til aktiviteter vi og leverandører gjennomfører.

Ønsker du å motta vår "Etiske retningslinjer for leverandører til Dipl.ing. Houm AS" / "Code of Conduct for Suppliers of Dipl.ing. Houm AS" send oss en e-post, så skal vi sende deg en kopi.